Dragonmount
Christopher kallini kallini dragonmount
Dragonmount

An ophidian winged dragon, saddled for aerial cavalry.