Imril, the Envoy
Christopher kallini kallini imril

Final

Christopher kallini imril2

In-Progress 2

Christopher kallini imril1

In-Progress 1

Christopher kallini imrilgesture

Initial gesture/thumb

Imril, the Envoy

An envoy to the Shakhri tribes, sent by the Alaomai of the southern subcontinent.

More artwork
Christopher kallini werewolf lineartChristopher kallini linework monkChristopher kallini kallini werewolf