Imril, the Envoy
Christopher kallini kallini imril

Final

Christopher kallini imril2

In-Progress 2

Christopher kallini imril1

In-Progress 1

Christopher kallini imrilgesture

Initial gesture/thumb

Imril, the Envoy

An envoy to the Shakhri tribes, sent by the Alaomai of the southern subcontinent.

More artwork
Christopher kallini horror coverChristopher kallini wyrd art test alt kalliniChristopher kallini kallini werewolf