Akhash's Wheel - Prop Concept Sketch
Akhash's Wheel - Prop Concept Sketch

The prayer wheel Akhash inherits from his grandfather. Worn on the forearm.

More artwork
Christopher kallini wheels legman smallChristopher kallini werewolf lineartChristopher kallini exercise